Image
Image
DanskflugtskydningsforbundDanmarks jægerforbund
Image
Image
DanskflugtskydningsforbundDanmarks jægerforbund
Image
DanskflugtskydningsforbundDanmarks jægerforbund
Image
Image
Danmarks jægerforbund
Danskflugtskydningsforbund

Love og vedtægter for Hedehusene-Fløng Jagtforening

Kreds 7 Nordsjælland - organiseret under Danmarks Jægerforbund og Dansk Flugtskydning Forbund
Hent vedtægterne her

§.1. Forenings formål:

Foreningen, som er hjemmehørende i Høje Taastrup Kommune, søger at samle alle jægere i området til socialt samvær omkring jagtrelaterede emner, samt at fremme medlemmernes interesser i tilslutning til DJ’s formålsparagraf, hvis ordlyd er følgende:

Danmarks Jægerforbunds formål er:

-at varetage medlemmernes jagtinteresse i enhver henseende.

-at højne medlemmernes jagtetik og jagtens omdømme.

-at arbejde for bevarelse og forbedring af det naturgivende miljø som grundlag for en sund og artsrig fauna. Herunder hensigtsmæssig brug af de selvforsynende naturgivende ressourcer.

-at varetage generelle administrative og praktiske opgaver indenfor jagt og faunaforvaltning i samarbejde med offentlige myndigheder.

-at støtte og fremme relevante faunaforskning.

-at yde service til medlemmerne.

-at arbejde for gennemførelse af ordninger, der sikrer jægere med fast bopæl i Danmark jagtmulighed på fiskeriterritoriet og offentligt ejede arealer.

§.1.a Yderligere formål

Udover de direkte jagtlige formål virker foreningen også for at støtte medlemmerne i deres jagtrelaterede interesser. For eksempel hundetræning, flugt-, riffel- eller bueskydning, også i sportsligt regi.

Foreningen tilstræber at søge optagelse i nationale skytteorganisationer som er relevante for foreningens aktiviteter, herunder Dansk Flugtskydnings Forbund og Skydesport Danmark (Dansk Idræts Forbund).

Hvis bestyrelsen vurderer at det er hensigtsmæssigt, kan foreningen etableres en underforening som fokuserer snævert på specifikke områder. For eksempel med henblik på deltagelse i elite stævner i et eller flere af ovennævnte forbund. Bestyrelsen for sådan en underforening er altid identisk med bestyrelsen i hoved-foreningen. Medlemmerne i en underforening skal altid være ordinære medlemmer i foreningen.

22 november 2023 stiftet foreningen HFJ Elite. HFJ Elite har til formål at sikre foreningens medlemmer deltagelse i aktiviteter under Skydesport Danmark under Dansk Idrætsforbund. HFJ-Elites bestyrelse vil altid være den siddende bestyrelse i Hedehusene/Fløng Jagtforening.

Generalforsamlingen for HFJ Elite afholdes samme dag som generalforsamlingen i Hedehusene/Fløng Jagtforening. Et særskilt sæt vedtægter forlægger for HFJ Elite og disse må ikke stride imod Hedehusene/Fløng Jagtforenings vedtægter.

Økonomien i HFJ Elite vedtages på foreningens generalforsamling, men varetages af Hedehusene/Fløng Jagtforening.

§.2. Bestyrelse, revision og suppleanter:

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en repræsentant fra hver afdeling, inklusive formand og kasserer. Alle bestyrelsens medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling. Valgperioden er på 2 år, hvor halvdelen af medlemmer er på valg i lige år og den anden halvdel i ulige år. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen i lige år. Kassereren vælges direkte af generalforsamlingen i ulige år. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv med næstformand og sekretær. Foreningen tegnes af formanden, kassereren og bestyrelsen. Ved stemmelighed på bestyrelsesmøder er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen har to lige ordnede suppleanter som vælges på generalforsamlingen. Valgperioden er på 2 år, med en suppleant på valg hvert år. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i sin valgperiode, udpeger bestyrelsens flertal en af suppleanterne til at indtræde i bestyrelsen for resten af valgperioden.

Foreningen har 2 revisorer, som vælges af generalforsamlingen. Valgperioden er på 2 år, med en revisor på valg hvert år. Desuden vælges en revisorsuppleant med en valgperiode på 2 år.

Genvalg kan finde sted.

Valgbar til foreningens bestyrelse, revision og suppleanter er enhver, der har været ordinært medlem af foreningen i mindst 1 år og som ikke er i restance med kontingent til foreningen eller DJ. Stemmeberettigede er alle medlemmer der er fyldt 16 år, og som har betalt det af Danmarks Jægerforbund fastsatte kontingent inden generalforsamlingen.

§.3. Medlemmerne:

Enhver interesseret kan optages i foreningen.

Medlemmerne kan gennem Danmarks Jægerforbunds hovedkontor, og evt. med bistand fra forbundets juridiske rådgivere, få gratis råd og vejledning i alle jagtlige sager. Ekstraordinære medlemmer kan optages i foreningen.

§.3.1 Støttemedlemmer:

En person som ikke er jagtegnsberettiget kan optages i foreningen som støttemedlem. Støttemedlemmet skal underskrive en tro- og love erklæring om at vedkommende ikke er jagttegnsberettiget.

Støttemedlemmer har stemmeret i alle forhold som alene vedrører foreningens interne forhold. Støttemedlemmer har ikke stemmeret i forhold som vedrører emner udenfor foreningen, herunder forhold som vedrører foreningens medlemskab i Danmarks Jægerforbund. Støttemedlemmer er ikke berettigede til at modtage medlemsydelser fra Danmarks Jægerforbund, herunder heller ikke medlemsbladet.

§.4. Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen afholdelse inden udgangen af november og årsregnskabet afsluttes inden udgangen af oktober.

Formanden aflægger bestyrelsens beretning om foreningen og kassereren fremlægger regnskaberne, som skal være revideret og underskrevet af foreningens revisorer og bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, men afgørelse af forslag til lovændringer skal træffes med mindst 2/3 majoritet blandt de fremmødte.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til et bestyrelsesmedlem eller formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 2/3 af foreningens medlemmer skriftligt indsender forlangende herom! Et sådant forlangende skal efterkommes senest 14 dage efter begæringens modtagelse.

§.5. Kontingent:

Kontingent påført af Danmarks Jægerforbund pålignes administrativt, mens kontingent til lokalafdelingen vedtages på generalforsamlingen. Kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen, betales forud hel årlig. Restance med kontingentbetalingen 3 måneder efter forfaldsdato, berettiger bestyrelsen til at slette vedkommende medlem. Et medlem der slettes på grund af restance, eller i henhold til Danmarks Jægerforbund §36-41, har intet krav mod foreningen. Eksklusion skal således, for at få endelig gyldighed, godkendes af Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse.

§.6.

Foreningens love må ikke stride imod Danmarks Jægerforbunds hovedlove, eller dertil sluttede bestemmelser. Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§.7.

Foreningens formand skal være i besiddelse af Danmarks Jægerforbunds hovedlove, samt protokol der skal medbringes og forefindes ved enhver generalforsamling eller ethvert medlemsmøde. Hovedloven opbevares af formanden sammen med foreningens forhandlingsprotokol der indeholder for HFJ vigtige papir, dagsorden, referater osv. omhandlende foreningens virke.

§.8.

Et medlem kan i henhold til Danmarks Jærgeforbunds hovedlove §.36-41 udelukkes af foreningen.

§.9 Foreningens opløsning:

Foreningen kan kun udmelde sig af Danmarks Jægerforbund med ½ års varsel til en 1. januar og når 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Foreningens eventuelle formue skal, efter at alle forpligtelser er opfyldt, forvaltes af Danmarks Jægerforbund i indtil 5 år.

Stiftes en ny lokalforening under Danmarks Jægerforbunds område indenfor femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening.

I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb Danmarks Jægerforbund, som skal anvende den til naturbevarende formål.

Indkaldelse til generalforsamling med opløsning eller udmeldelse på dagsordenen, skal ske skriftligt til hvert enkelt medlem, mindst 10 dage forud. Samtidig skal der tilgå Danmarks Jægerforbunds formand alle meddelelser om forholdet, mødetid og sted samt dagsorden. Ved udmeldelse eller opløsning fortabes ethvert krav overfor Danmarks Jægerforbund.

§.10. Almindelige bestemmelser:

Medlemmer af hovedbestyrelsen og kredsbestyrelsen har adgang til og taleret på foreningens møder og generalforsamling.

Foreningen kan afholde flugtskydninger eller andre skydninger samt arrangere foredrag, selskabelige sammenkomster mm.

Foreningen er af politimesteren i Midt- og Vestjyllands politikreds (PAC) bemyndiget til at give våbenlegitimationer. Våbenlegitimationen gives, på grundlag af våbenlovens bestemmelser, af medlemmer af foreningens bestyrelse, og hos den lokale politimyndighed.

Foreningen skal orientere politiet eller nødvendigt tilbagekalde våbenlegitimationen fra et medlem, hvis bestyrelsen skønner, at medlemmet ikke længere bør være indehaver af en tilladelse til et våben.

Foreningens likvide pengemidler skal indsættes i et pengeinstitut senest 14 dage efter afholdt aktivitet.

§.11. Ikrafttrædelse:

Disse vedtægter er ændret og vedtaget på generalforsamling 22 november 2023 og godkendt af Danmarks Jægerforbund.

Revideret:

16 november 2022


Hovedgaden 610 D • 2640 Hedehusene